A nyereményjáték és tartalma nem a Facebook vagy bármi nemű harmadik fél által szervezett vagy szponzorált. A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel elfogadják a Játékszabályzatot, illetve a Facebook működési szabályzatát.
 

„Gardino – Szókereső” nyereményjáték részvételi szabályzat


1. A játék és annak szervezője 

A Gardino Magyarország Kft.  (továbbiakban: „Szervező”) nyereményjátékot hirdet „Gardino - Szókereső” megnevezéssel a jelen részvételi- és játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (a továbbiakban: „Játék”).

A nyereményjáték szervezőjének és lebonyolítójának adatai;

 • név: Gardino Magyarország Kft. 
 • cím: 1117 Budapest, Garda utca 4. B. ép. 6. em. 2.
 • A.sz.: 28845481-2-43.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban a Szervező, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:

A játék 2021.02.19. 07:00-tól 2021.03.07. 23:59-ig tart.

A Játék menete:

A sorsolásban azok a Játékosok vehetnek részt, akik a Játék időtartamán belül a Gardino Facebook oldalán megosztott kép alá kommentben legalább 7 db olyan helyes szót írnak, amely a képen (szókeresőben) megtalálható. Helyes válasznak számít minden olyan magyar, értelmes szó, amely a magyar helyesírás szabályainak megfelel.

Nyeremény:

A Játék felhívásra válaszolók között az alábbi nyeremények közül nyertesenként 1 db kerül kisorsolásra:

 • 3 db 15 000 Ft-os Gardino ajándékutalvány

Az ajándékutalvány felhasználási határideje: 2021.09.30.

A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag az abban foglalt időpontban, helyszínen, és feltételek szerint lehetséges.

A sorsolás időpontja:

2021.03.09. 14:00-16:00 között

A fent megjelölt sorsolási időpontban három nyertes kerül kisorsolásra a Játékban részt vett Játékosok közül (a továbbiakban: „Nyertes"). A sorsolás során pótnyertes nem kerül kisorsolásra. A sorsolást a Gardino Magyarország Kft., mint Lebonyolító végzi.

A játék nyerteseit a Szervező a Facebook oldalán posztban hirdeti ki, illetve a nyerteseket üzenetben is értesíti a további részletek egyeztetése érdekében.

4. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem töltötte be a 18. életévét;
 • 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;
 • ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 10 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha nem lehet felvenni a Nyertessel Facebook üzenet, komment vagy komment válasz formájában a kapcsolatot;
 • ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
 • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;
 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

 • A nyerteseket a Szervező a Facebook oldalán, poszt formájában hirdeti ki, valamint üzenetben is értesíti.
 • A Nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot. Ennek célja, hogy ha a nyertes valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a vonatkozó Facebook oldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.
 • A Nyertes vállalja, hogy az Facebook üzenet formájában történő értesítés után 10 munkanapon belül a Gardino Facebook oldalára küldött privát üzenetben, vagy a info@gardino.hu e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval.
 • A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles érdemben a fenti Facebook oldalra vagy e-mail címére írt üzenet formájában reagálni a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.
 • Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolat-felvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Lebonyolító Facebook privát üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6. A Nyeremény kézbesítése

A Nyertes a nyereményt a Szervezőtől a kapcsolatfelvétel során megadott e-mail címen, elektronikus levélben formájában kapja meg a sikeres adategyeztetés befejezését követő legkésőbbi 30. munkanapon. A Nyertes az ajándékutalványt egy egyedi kuponkóddal tudja érvényesíteni a www.gardino.hu weboldalon, fiók regisztráció után, a rendelési folyamat legvégén. A Szervező az ajándékutalvány felhasználásáról teljeskörű tájékoztatás nyújt a Nyertesnek.

A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.


8. Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő:

Gardino Magyarország Kft.. (székhely: 1117 Budapest, Garda utca 4. B. ép. 6. em. 2., www.gardino.hu, +36 30 618 8818,, email: info@gardino.hu)

Az adatkezelés célja:

A személyes adatok kezelésének célja a Játék menetének dokumentálása, ennek részeként a Játékosokkal történő kommunikáció, a Nyertes azonosítása, valamint a nyeremények átadása és a Nyeremény adójogi elszámolása.

A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):

A Nyertes vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:

- Facebook profilnév és ID,

- Vezetéknév, keresztnév,

- Születési idő (annak ellenőrzése érdekében, hogy a Játékos a 18. életévét betöltötte-e),

A Szervező a Nyertesek nevét (vezetéknév, keresztnév), és Nyereményét Magyarország területén a nyilvánosságnak a Játék lebonyolításáról való tájékoztatása érdekében közzé teheti a www.gardino.hu weboldalon, ill. a Gardino Facebook oldalán, továbbá a Játék eredményéről beszámoló online közleményekben.

Az adatkezelés jogalapja:

A Játékban való részvétellel kapcsolatos adatkezelésnél az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) b) pontja – a nyereményjátékban való részvételre irányuló szerződés megkötése és teljesítése, amelyben a Játékos az egyik fél.

A Nyereménnyel kapcsolatos adójogi elszámoláshoz szükséges adatok kezelésének jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) c) pontja – az az adatkezelőre vonatkozó adójogi és számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettség: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettje

Gardino Magyarország Kft. (székhelye: 1117 Budapest, Garda utca 4. B. ép. 6. em. 2..) honlap: www.gardino.hu, email: info@gardino.hu), mint adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:

A Nyeremények kisorsolása, a Nyertesek értesítése körében a Gardino Magyarország Kft., mint Lebonyolító a Jelentkezők alábbi személyes adatait kezeli:

- Facebook profilnév és ID

A Nyertesek vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében Szervező megbízásából a Nyertesektől beszerzi és a Nyeremény átadása, valamint a nyereményjáték adóügyi elszámolása érdekében a Szervező részére továbbítja a Nyertesek következő személyes adatait

- Vezetéknév, keresztnév,

- Születési idő

- E-mail cím

Az adatkezelés időtartama:

 • A Nyertesek tekintetében: az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, így az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. Az adatok a nyeremények kiadásával kapcsolatos könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.
 • A Nyeremények kiállítása, átadása és bizonylatolása érdekében történt adatátadást követően a Lebonyolító valamennyi Játékosoknak a Játékkal kapcsolatban kezelt személyes adatát törli.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

 • A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai.
 • Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:
 • Az adatkezelő a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodik a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elvesztés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.
 • Az adatkezelő ennek során megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Tájékoztatás a jogokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről:

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet cégünktől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, úgy információt kapjon az alábbiakról:

 1. a) az adatkezelés célja,
 2. b) az érintett személyes adat(ok) kategóriái,
 3. c) azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatot közölték, vagy közölni fogják (különösen a harmadik országbeli címzettek részére történő adattovábbítás és ennek garanciái),
 4. d) a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, ennek hiányában az időtartam meghatározásának szempontjai,
 5. e) a személyes adat helyesbítéséhez, törléséhez, kezelésének korlátozásához való jog, valamint a személyes adat kezelése elleni tiltakozás joga,
 6. f) panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
 7. g) az adat forrása, ha azt nem közvetlenül Öntől vették fel,
 8. h) automatizált döntéshozatal (profilalkotás), amennyiben erre sor került.

Ön jogosult az általunk kezelt személyes adatokról másolatot kérni, kivéve, amennyiben ez mások jogait hátrányosan érintené. Az első példányon túli további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű díj számítható fel. A tájékoztatáshoz való jog biztosításához szükségessé válhat az Ön személyazonosságának igazolása.

Adathelyesbítés

Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai pontatlanok, vagy hiányosak, úgy az Ön kérésére a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve azokat kiegészítjük.

Törlés

A GDPR 17. cikkében foglalt esetekben, így például ha a személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, melyre azt Öntől felvettük, Ön kérheti a személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül való törlését.

Az adatkezelés korlátozása

A GDPR 18. cikke alapján, amennyiben Ön vitatja az általunk kezelt személyes adatok pontosságát, adatkezelésünket jogellenesnek véli, de adattörlést nem kér, az általunk kezelni immár nem kívánt adatokra igényt tart, avagy tiltakozását fejezte ki az adatkezeléssel szemben, kérheti az adatkezelés korlátozását. Ez esetben a korlátozás alá tartozó adatok csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése céljából, valamint fontos közérdekből kezelhetőek.

Adathordozhatóság

Amennyiben a személyes adatok automatizált módszerrel történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az adatok kiadását kérje széles körben használt, géppel olvasható formátumban, illetve kérésére az adatok közvetlenül továbbításra kerülnek az Ön által megjelölt adatkezelő részére, amennyiben ennek technológiai feltételei fennállnak.

Tiltakozás

A GDPR 21. cikkében részletezett esetekben Ön jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljából való kezelésével szemben fejezi ki tiltakozását, úgy e célra adatait a továbbiakban nem kezeljük.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés, mely az Ön jogaira jelentős kihatással bír. E jog gyakorlását a GDPR bizonyos esetekben korlátozza, vagy az Ön hozzájárulásától függően lehetővé teszi az automatizált döntéshozatal alkalmazását. Ön ezekben az esetekben is jogosult arra, hogy álláspontját kifejezze, emberi beavatkozást kérjen, valamint, hogy a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Az Ön jogainak biztosítására vonatkozó intézkedések

Amennyiben Ön a fenti igények tárgyában kéréssel fordul hozzánk, úgy indokolatlan késedelem nélkül megtesszük a szükséges intézkedéseket, és legkésőbb az igény kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről, avagy arról, hogy az igény mely okból nem volt általunk teljesíthető.

Előfordulhat, hogy az igény összetettsége vagy a kérelmek száma miatt a határidő meghosszabbítása válik szükségessé, mely legfeljebb további két hónapot vehet igénybe.

Ha Ön igényét elektronikus úton nyújtotta be hozzánk, úgy a válaszadás is elektronikus úton történik, kivéve, amennyiben erre vonatkozóan Ön másképpen rendelkezett.

Jogorvoslati jog

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • az illetékes adatvédelmi hatósághoz fordulhat (listájuk: ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm, Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.., email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint
 • bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

9. Játékos kizárása, a Játék visszavonása, a Játékszabályzat módosítása

 • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.
 • Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
 • Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.
 • A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható és azért a Játékosokkal szemben a Facebook semmilyen felelősséggel nem tartozik. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.

Gardino Magyarország Kft.

Budapest, 2021.02.19.